top of page
心臟及手

職銜架構

白叉絲帶

2023-2024年度
第十六屆欣苗家校小組

小組成員

顧    問:梁玉兒校

主    席:劉芷甄 媽媽

副主席:陳韋希、玥希 媽媽

司    庫:張晉 媽媽

秘    書:吳爵睿 爸爸

康    樂:郭梓懿 爸爸

               蕭栢言、貝妍 爸爸

聯絡及總務:羅睿璇 媽媽

                   朱啟言 媽媽

               

bottom of page